آموزش پرواز با پاراگلایدر پاراگلایدر فلای

آموزش پرواز با پاراگلایدر

آموزش پرواز با پاراگلایدر

آموزش پرواز با پاراگلایدر (دوره های آموزشی پرواز دوره مبتدی) دراین دوره با علم روز و اصول و فنون پروازآشنا خواهید شید، این دوره شامل 6 ساعت کالس آموزش ِتئوری و حدود 5 جلسه تمرین زمینی میباشد . در تمرین زمینی آموزشهای الزم نسبت به لوازم و وسایل پرواز و کلیه ی تکنیک های استفاده از آن داده خواهد شد .

آموزش پرواز با پاراگلایدر
آموزش پرواز با پاراگلایدر

پس از این مرحله 5 جلسه پرواز از تپه کوتاه که در آبیک قزوین و یا تپه تلو انجام میشود سپس یک جلسه پرواز آموزشی دو نفره همراه با مربی انجام شده و درطی آن آموزشهای الزم در رابطه با ترافیک هوایی نیز ارائه خواهد شد . پس از موفقیت در این تمرینات هنرجو آماده ی پرواز به صورت انفرادی )سولو( خواهد بود و ازطریق رادیو هدایت خواهد شد . هزینه دوره مبتدی 2500000 تومان خواهد شد .

هزینه پرواز تفریحی پاراگلایدر را می دانید؟؟

پرواز تفریحی دو نفره : این پرواز بسیار ساده و بدون نیاز به هیچگونه آموزش میباشد و شخص به راحتی میتواند همراه با یک خلبان حرفه ای ، پروازی دلنشین و لذت بخش همراه با امنیت داشته باشد . پرواز با پاراموتور : برای شروع این دوره الزاما” نیاز به داشتن مدرک پاراگالایدر نیست و بصورت فشرده این آموزشها داده خواهد شد و سپس دوره آموزشی پاراموتورآغازخواهد شد . این دوره شامل مباحث تئوری شامل علم پرواز و علوم و فنون مربوطه به همراه آشنایی با تجهیزات پروازی و موتوری مین تننس )تعمیرات و نگهداری( ابتدایی میباشد و سپس آموزشهای عملی در شمال ایران و پاکدشت تهران برگزار خواهد شد . هزینه این دوره 3000000 تومان میباشد .

سقوط آزاد : نحوه آموزش بصورت استاتیک الین و یا بند دار انجام میشود وطی یک هفته بصورت فشرده آموزشهای علم پرواز، بسته بندی چترو حالت گیری و فرود اضطراری و سیمیالتور برگزار می شود . سپس 10پرش با هواپیما یا هلیکوپتر واکثرا” در شمال ایران صورت میگیرد که بعد از3-2 پرش بند دار بند برداشته میشود و هنرجو بصورت لحظه ای سقوط می نماید . هزینه این دوره 6500000 تومان میباشد . مدرک ارائه شده در این دوره مدرک پرواز داخلی می باشد .

ارسال نظر